Recyklace stavebního odpadu

Informace o službě

Proč si vybrat právě naší firmu ?

Chceme Vám usnadnit práci, proto se můžete rozhodnout, zda bude odpad recyklován v místě demolice nebo k recyklaci převezen. Recyklace stavebního odpadu je poté prováděna mobilní recyklační linkou a následně mechanicky upravena drcením a tříděním tak, aby svou strukturou splňovala vlastnosti předepsané zákonem o odpadech.

Díky rozsáhlému a modernímu vybavení dokážeme všechny materiály zpracovat a následně ovzorkovat.Poté jsou expedovány jako výrobek , dle systému řízení výroby ke kterému je vystaveno prohlášení o vlastnostech.Na tento výrobek se vztahuje harmonizovaná norma: ČSN EN 13242+A1.

Veškeré práce spojené s recyklací stavebního materialu, provádíme na vlastním recyklačním dvoře Sudánka u Aše

Pro recyklaci využíváme moderní technologie, díky které jsme schopni vypracovat zakázku na vysoce profesionální úrovni :

 • Třídění stavebních materiálů a nerostů v lomech (přírodní kamenivo, písky, štěrky, výkopové zeminy), stavební suťe,zeminu vytřídíme mobilním hrubotřídičem Powerscreen. WARIOR 800
Třídič
 • Drcení stavebních materiálů (suť, beton, železobeton,asfalt) a nerostů v lomech probíhá středním čelisťovým mobilním recyklačním drtičem McCloskey J35. Tento drtič je vybaven pásovou váhou, dvoupólovým magnetickým separátorem a bočním odhliňovacím pásem
Drtič McCloskey J35

Cihelný recyklát

Recyklace cihelného odpadu je podobně jako u betonového materiálu velmi oblíbená, což vyplývá z produkce cihelné suti a recyklátu v databázích ISOH a ARSM. Výroba cihelného recyklátu je podobná jako u výroby betonového kameniva. Probíhá ve 3 výrobních krocích: předtřídění, drcení, třídění. V prvním kroku se ze zpracovávané suti vyloučí cizorodé látky jako např. dřevo, železo apod. Drcení probíhá na čelisťovém drtiči, zde se odstraní železná výztuž. V dalším kroku se recyklované cihelné kamenivo roztřídí podle zrnitosti do tříd 0-16mm, 16-32mm a 32-85mm.

Vlastnosti cihelného recyklovaného kameniva závisí na surovinách vstupujících do jeho výroby a kvalitě výrobního procesu. Pro využití cihelného recyklátu má velký význam zkouška (odolnost proti otlukovosti). Její výsledky se pohybují v mezích 70-80%. Z tohoto důvodu je nevhodné používat cihelný recyklát do konstrukčních vrstev. Cihelné kamenivo se vyznačuje také značnou nasákavostí (přes 10%), což je velmi nevýhodné z hlediska namrzavosti. 

Jak jsme uvedli, cihelný recyklát se nehodí pro konstrukční vrstvy. To je zřejmé i z některých pokusů o praktické použití. . V pozemních komunikacích se využívá spíše pro zlepšování zemin podloží a vyšších částí náspů, zejména pak ke zlepšení zrnitosti.

Cihelná drť má velké pole využití v jiných stavebních oborech. Možnou aplikací je výroba cihlobetonu. Ten je možno využívat jako výplňové zdivo pro monolitické konstrukce, k výrobě vibrolisovaných tvárnic a stěnových prvků (jejich slisování má výhodu v eliminaci dotvarování konstrukce) nebo např. k výrobě prefabrikovaných prvků. Dále lze cihelný recyklát použít jako plnivo malt pro zdění s využitím drobných frakcí (< 4 mm). Výhodou je vyšší tepelný odpor než malty s přírodním kamenivem. . Další možnost aplikování lze najít ve výrobě drenážního betonu používaného pro plošné odvodnění a odvzdušnění. Pro výrobu se využívá frakce 4-8 mm nebo 8-16 mm s příměsí drceného betonu, cementu a popílku.

Ceník

 • Recyklát cihelný: 0-16 mm 80 Kč/t
 • Recyklát cihelný: 16-32 mm 80 Kč/t
 • Recyklát cihelný: 32-85 mm 70 Kč/t
 • Recyklát betonový 0-63 mm 150 Kč/t
 • Recyklát asfaltový 150 Kč/t

*Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ukázky recyklátů

Zpracování cihelného recyklátu

Odpad z demolic – dále upravovaný náročnějšími recyklačními procesy (separace, třízení, drcení, apod.). Tento materiál pak má zpravidla horší vlastnosti a vyšší kolísavost těchto vlastností (objemová hmotnost, pevnost, nasákavost) oproti výrobnímu odpadu, a tím i omezenou využitelnost. Netříděný odpad končí na skládkách, nebo se separuje a recykluje, a dále se nabízí pro různé aplikace. Technologický proces zpracování stavebního demoličního materiálu má zásadní vliv na kvalitu produkovaných recyklátů. Kvalitu recyklátu ovlivňuje rovněž organizace práce a celkový logistický systém chodu recyklačního zařízení, včetně skladového hospodářství, dopravních cest, apod. Zpracování demoličního odpadu obecně probíhá v těchto krocích: Předtřídění demoličního materiálu je vhodné provádět již ve fázi demolic, kdy je snadnější oddělovat minerální sutě určené k recyklaci od ostatních materiálů.

Procesem předtřídění se rozumí:

 • Oddělení cizorodých látek od minerálních sutí určených k recyklaci
 • Roztřízení minerálních sutí určených k recyklaci (betonová, cihelná, živičná suť a výkopovou zeminu)
 • Rozbití velkých kusů
 • Nadměrně velké kusy je třeba před další úpravou rozbít na optimální velikost již vhodnou do drtičů. Provádí se většinou pomocí bouracích, štípacích, střihacích kleští, kladiv či čelistí.

Drcení

Drcení je mechanické rozpojování, kdy se působením vnějších sil dosahuje zdrobnění odpadu. Je to proces náročný na strojní vybavení a energii.
Maximální kusovitost vstupního materiálu se liší dle typu drtící jednotky.

Třídění

Upravený recyklát se třídí na výstupní frakce. V tomto procesu jsou od sebe oddělována zrna podle velikosti, resp. podle tvaru. Používají se zpravidla vibrační síta s vibračními podavači.

Další operace během recyklačního procesu

 • Skladování
 • Kontrola kvality, certifikace, řízení výroby
 • Expedice a transport

Odpadní cihelné zdivo obsahuje řadu dalších složek, jako jsou malty a omítky. Vhodným procesem recyklace lze i tyto částice takřka odstranit.

Galerie