Recyklace stavebního odpadu

Informace o službě

Proč si vybrat právě naší firmu ?

Chceme Vám usnadnit práci, proto se můžete rozhodnout, zda bude odpad recyklován v místě demolice nebo k recyklaci převezen. Recyklace stavebního odpadu je poté prováděna mobilní recyklační linkou a následně mechanicky upravena drcením a tříděním tak, aby svou strukturou splňovala vlastnosti předepsané zákonem o odpadech.

Díky rozsáhlému a modernímu vybavení dokážeme všechny materiály zpracovat a následně ovzorkovat.Poté jsou expedovány jako výrobek , dle systému řízení výroby ke kterému je vystaveno prohlášení o vlastnostech.Na tento výrobek se vztahuje harmonizovaná norma: ČSN EN 13242+A1.

Veškeré práce spojené s recyklací stavebního materialu, provádíme na vlastním recyklačním dvoře Sudánka u Aše

Pro recyklaci využíváme moderní technologie, díky které jsme schopni vypracovat zakázku na vysoce profesionální úrovni :

Třídič
Drtič McCloskey J35

Cihelný recyklát

Recyklace cihelného odpadu je podobně jako u betonového materiálu velmi oblíbená, což vyplývá z produkce cihelné suti a recyklátu v databázích ISOH a ARSM. Výroba cihelného recyklátu je podobná jako u výroby betonového kameniva. Probíhá ve 3 výrobních krocích: předtřídění, drcení, třídění. V prvním kroku se ze zpracovávané suti vyloučí cizorodé látky jako např. dřevo, železo apod. Drcení probíhá na čelisťovém drtiči, zde se odstraní železná výztuž. V dalším kroku se recyklované cihelné kamenivo roztřídí podle zrnitosti do tříd 0-16mm, 16-32mm a 32-85mm.

Vlastnosti cihelného recyklovaného kameniva závisí na surovinách vstupujících do jeho výroby a kvalitě výrobního procesu. Pro využití cihelného recyklátu má velký význam zkouška (odolnost proti otlukovosti). Její výsledky se pohybují v mezích 70-80%. Z tohoto důvodu je nevhodné používat cihelný recyklát do konstrukčních vrstev. Cihelné kamenivo se vyznačuje také značnou nasákavostí (přes 10%), což je velmi nevýhodné z hlediska namrzavosti. 

Jak jsme uvedli, cihelný recyklát se nehodí pro konstrukční vrstvy. To je zřejmé i z některých pokusů o praktické použití. . V pozemních komunikacích se využívá spíše pro zlepšování zemin podloží a vyšších částí náspů, zejména pak ke zlepšení zrnitosti.

Cihelná drť má velké pole využití v jiných stavebních oborech. Možnou aplikací je výroba cihlobetonu. Ten je možno využívat jako výplňové zdivo pro monolitické konstrukce, k výrobě vibrolisovaných tvárnic a stěnových prvků (jejich slisování má výhodu v eliminaci dotvarování konstrukce) nebo např. k výrobě prefabrikovaných prvků. Dále lze cihelný recyklát použít jako plnivo malt pro zdění s využitím drobných frakcí (< 4 mm). Výhodou je vyšší tepelný odpor než malty s přírodním kamenivem. . Další možnost aplikování lze najít ve výrobě drenážního betonu používaného pro plošné odvodnění a odvzdušnění. Pro výrobu se využívá frakce 4-8 mm nebo 8-16 mm s příměsí drceného betonu, cementu a popílku.

Ceník

  • Recyklát cihelný: 0-16 mm 80 Kč/t
  • Recyklát cihelný: 16-32 mm 80 Kč/t
  • Recyklát cihelný: 32-85 mm 70 Kč/t
  • Recyklát betonový 0-63 mm 150 Kč/t
  • Recyklát asfaltový 150 Kč/t

*Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ceník materiálů přijímaných na recyklační dvůr KE STAŽENÍ ZDE

Ukázky recyklátů

Zpracování cihelného recyklátu

Odpad z demolic – dále upravovaný náročnějšími recyklačními procesy (separace, třízení, drcení, apod.). Tento materiál pak má zpravidla horší vlastnosti a vyšší kolísavost těchto vlastností (objemová hmotnost, pevnost, nasákavost) oproti výrobnímu odpadu, a tím i omezenou využitelnost. Netříděný odpad končí na skládkách, nebo se separuje a recykluje, a dále se nabízí pro různé aplikace. Technologický proces zpracování stavebního demoličního materiálu má zásadní vliv na kvalitu produkovaných recyklátů. Kvalitu recyklátu ovlivňuje rovněž organizace práce a celkový logistický systém chodu recyklačního zařízení, včetně skladového hospodářství, dopravních cest, apod. Zpracování demoličního odpadu obecně probíhá v těchto krocích: Předtřídění demoličního materiálu je vhodné provádět již ve fázi demolic, kdy je snadnější oddělovat minerální sutě určené k recyklaci od ostatních materiálů.

Procesem předtřídění se rozumí:

Drcení

Drcení je mechanické rozpojování, kdy se působením vnějších sil dosahuje zdrobnění odpadu. Je to proces náročný na strojní vybavení a energii.
Maximální kusovitost vstupního materiálu se liší dle typu drtící jednotky.

Třídění

Upravený recyklát se třídí na výstupní frakce. V tomto procesu jsou od sebe oddělována zrna podle velikosti, resp. podle tvaru. Používají se zpravidla vibrační síta s vibračními podavači.

Další operace během recyklačního procesu

Odpadní cihelné zdivo obsahuje řadu dalších složek, jako jsou malty a omítky. Vhodným procesem recyklace lze i tyto částice takřka odstranit.

Galerie